החזרי מס משוק ההון

החזרי מס בשוק ההון

משרדנו מעסיק מומחים להחזרי מס משוק ההון להלן מספר חלופות אשר בגינן ניתן לקבלת החזר מס משוק ההון.

 יודגש כי הפסד יוכר לצרכי מס רק במועד מימוש הנכס בפועל (הפסדים "על הנייר" אינם מוכרים לצרכי מס בישראל).

  • קיזוז הפסדים מושכל – הבנק/ברוקר מקזז את ההפסדים באופן טכני מן הרווחים. הוראות החוק היום (בניגוד אל המצב החוקי עובר לתיקון 147 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה")) אינן קובעות מגבלות לגבי סדר קיזוז הפסדים[1] ועל כן, ניתן בדוח השנתי לבחור לקזז הפסדים אלו מן הרווח החייב בשיעור המס הגבוהה ביותר. לדוגמא הפסד בסך 100,000 ₪ יקוזז על ידי הבנק/ברוקר כנגד הכנסה החייבת במס בשיעור 15% או 25%, המשמעות הפחתת חבות המס בסך 15,000 ₪ או 25,000 ₪ בהתאמה, קיזוז מושכל יהא כנגד הכנסה החייבת במס הגבוהה ביותר, אשר עשוי להגיע לחסכון מס בסך 47,000 ₪ (הפרש בסך 32,000 ₪ או 22,000 ₪).
  • קיזוז הפסדים רב שנתי – הפסדים משוק ההון אשר נוצרו בשנת המס, ואשר אינם ניתנים לקיזוז באותה שנה (קיימים הפסדים בסכום גבוהה מן  הרווחים), ניתנים לקיזוז מרווח הון בשנות המס הבאות. לצורך קיזוז ההפסד הנ"ל מן הרווח בשנים הבאות וקבלת החזר מס, נדרש המשקיע להגיש דוח שנתי לרשות המסים (הבנק/ברוקר אינו יכול לבצע את ההעברה והקיזוז). ללא העברתם לא יהא ניתן לקזז אותם מן הרווחים בשנת המס העוקבת. לדוגמא אם בשנת המס 2015 נוצר הפסד הון בסך של 100,000 ₪ ובשנת המס 2016 היה רווח הון בסך של 200,000 ₪, הבנק/ברוקר ניכה מס במקור בסך של 50,000 ₪ (200,000 ₪ X 25%), אם יוגש דוח לרשות המסים יתקבל החזר מס בסך של 25,000 ₪ (100,000 ₪ X 25%) בגין קיזוז ההפסד בין שנות המס.
  • קיזוז הוצאות – בהתאם להוראות החוק יותרו בניכוי מן ההכנסות משוק ההון הוצאות אשר יצאו בייצור הכנסה, כגון: עמלות בנקים, דמי ניהול לברוקר וכד'. הבנק/ברוקר אשר מנכה מס במקור לא תמיד מביא בחשבון את מלוא ההוצאות הניתנות לניכוי.
  • ניהול מספר חשבונות ניירות ערך – כאשר מנהלים יותר מחשבון ניירות ערך אחד, בהתאם להוראות בדבר ניכוי מס במקור, הבנק/ברוקר אינו יכול לקזז הפסדים בין החשבונות. בשל כך, יתכן וינוכה מס עודף על ידי הבנק/ברוקר. לדוגמא בחשבון אחד היה רווח הון / דיבידנד / ריבית מניירות ערך בסך של 100,000 ₪ ועל כן, נוכה מס במקור בסך 25,000 ₪ ובחשבון השני היה הפסד הון בסך של 100,000 ₪, במצב זה המשקיע לא הפיק רווח משוק ההון ולמרות זאת נוכה לו מס במקור בסך 25,000 ₪. משקיע אשר יגיש דוח שנתי לרשות המסים, יוכל לבצע קיזוז של ההפסדים בין החשבונות ולקבל החזר בשל המס אשר נוכה במקור על ידי הבנק/ברוקר (בהתאם לדוגמא הנ"ל יהא זכאי להחזר מס בסך 25,000 ₪).
  • הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז מרווחי הון ומשבח מקרקעין – הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז גם מרווחי הון ממקורות אחרים ואף משבח מקרקעין. לעניין זה ראוי לשקול את עיתוי מימוש הנכסים ולקחת בחשבון כי מגן המס בקיזוז הפסדים כאמור עשוי להגיע לשיעור של 50% מן ההפסד (כולל מס נוסף).
  • קיזוז הפסדים מניירות ערך כנגד ריבית – בהתאם להוראות הפקודה ניתן לקזז בשנת המס  הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסות ריבית מניירות ערך. לעניין זה, נדגיש כי הקיזוז הינו רק כנגד ריבית מניירות ערך כהגדרתם בפקודה (לא ניתן לקזז כנגד ריבית מפיקדון, תוכניות חסכון וכד') וכן נדרש כי קבלת הריבית תהא בשנת המס אשר בה מומש ההפסד (הפסד המועבר משנים קודמות ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון בלבד(2)). על כן, רצוי לשקול את עיתוי המימוש וכן שימוש באפיקי השקעה אשר יאפשרו קיזוז הפסדים.
  • ניכוי הוצאות מימון – ראוי לשקול ניכוי הוצאות ריבית מן ההכנסות משוק ההון, ניכוי אשר עשוי להפחית או אף למחוק את ההכנסה החייבת במס. יחד עם זאת, ראוי להביא בחשבון כי הוראות החוק קובעות כי ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה, במקרים מסוימים, יגרום להטלת מס בשיעור גבוהה יותר על ההכנסה, אשר במקרים מסוימים תביא להטלת מס שולי על ההכנסה.
  • הקלות מס לפנסיונרים – החוק נותן הקלות מס לפנסיונרים על הכנסותיהם מריבית על פיקדון בבנק או על תכנית חיסכון. הבנק/ברוקר מנכה מס במקור ללא התחשבות במלוא הטבות המס. ניתן להגיש בקשה לרשות המסים לניכוי מס מוקטן מריבית זאת (טופס 116ב). כמו כן, פנסיונרים זכאים ליהנות ממדרגות המס הנמוכות ומנקודות זיכוי לא מנוצלות כנגד הכנסות אלו, נדגיש כי הבנק/ברוקר אשר מנכה מס במקור בגין הכנסות אלו אינו מביא בחשבון את זכאותם כאמור ועל כן, מומלץ להגיש דוח לקבלת החזר מס משוק ההון.

[1] למעט לעניין הפסד הון במכירות נכס בחו"ל, אשר יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחו"ל.

[2] למעט הפסדים מניירות ערך המועברים מהשנים 2003 עד 2005 אשר ניתנים לקיזוז, בהתאם להוראות המעבר לתיקון מס' 147 לפקודה, גם כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.