החלטת מיסוי 6213/17 – מיסוי שוק ההון – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – הפסקת פעילות באמצעות חברת ארנק

החלטת מיסוי 6213/17 – מיסוי שוק ההון – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – הפסקת פעילות באמצעות חברת ארנק

להלן תמצית הרולינג:

העובדות

חברה א' שימשה את בעל המניות בה לקבלת הכנסות ממתן שירות לחברה ב'.

בעל המניות הפסיק את פעילותו באמצעות חברה א' ביום 31.12.2016 והחל מיום 1.1.2017 יקבל שכר העבודה באופן ישיר כעובד מן המניין בחברה ב'. לולא הפסקת פעילותו כאמור, על ההכנסות של בעל המניות המופקות באמצעות חברה א' היו חלות הוראת סעיף 62א לפקודת מס הכנסה.

החל משנת 2017 חברה א' לא תשלם שכר לבעל המניות.

משכורתו הממוצעת של בעל המניות מחברה ב' בשנים 2017-2019 לא תפחת ממשכורתו הממוצעת בשנים 2015-2016 אשר התקבלה בעקיפין באמצעות חברה א'.

בכוונת חברה א' לשלם דיבידנד מוטב בתקופת הוראת השעה לבעל המניות בה.

הבקשה

אופן חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה.

החלטת המיסוי

היות ועל פי הוראות סעיף 62א לפקודת מס הכנסה, החל מ- 01/01/2017, הכנסותיה של חברה א' הנובעות מפעילות בעל המניות עבור חברה ב', פעילות המהווה פעילות הנעשית בידי עובד עבור מעסיקו, תחשבנה כהכנסתו של בעל המניות, ובעל המניות בחר להפסיק את השימוש בחברה א' לטובת קבלת הכנסותיו כעובד בחברה ב' (ובכך מגשים את תכלית הוראות סעיף 62א) לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה יראו את ההכנסות ממשכורת אותה יקבל בעל המניות מחברה ב' כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה א' המחלקת את הדיבידנד.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 6213/17