החלטת מיסוי 7901/17 – מיסוי שוק ההון – מניות בכורה – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 7901/17 – מיסוי שוק ההון – מניות בכורה – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 1. העובדות
  • חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") מתעתדת להנפיק ולרשום למסחר מניות בכורה בתנאים אשר יפורטו להלן (להלן: "מניות בכורה").
   • ההנפקה תהא בהתאם לתנאים הקבועים בהנחיות זמניות לפי תקנון הבורסה כפי שאושרו ביום 5 ביולי 2017 וכפי שיתוקנו מעת לעת בתקנון הבורסה ו/או בהנחיות לפיו, לפיהם ניתן לרשום למסחר מניות בכורה בתנאים הקבועים בהם.
   • מניות הבכורה תקנינה למחזיקים בהן את הזכות לקבל ראשונה דיבידנד בכורה קבוע שנתי מצטבר, בטרם תבוצע חלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, לבעלי המניות הרגילות (להלן: "דיבידנד הבכורה").
   • דיבידנד הבכורה יהא כגבוה מבין: סכום קבוע בשקלים לשנה לכל מניה בכורה או סכום בשיעור משער המניה הרגילה בבורסה, והכל כפי שייקבע בהנפקה לראשונה.
   • דיבידנד הבכורה ישולם בכפוף להחלטת החברה לשלמו ויכול שיהא משולם בחלקים, מספר פעמים בשנה.
   • אם לא ישולם דיבידנד הבכורה, תצטבר יתרתו הבלתי מסולקת על לסילוקה לזכאים לו (להלן: "הדיבידנד הצבור")
   • כל עוד לא תבוצע חלוקת דיבידנד בכורה לא תתבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הרגילים.
   • מניות הבכורה לא תקנינה למחזיקים בהן זכות הצבעה בחברה.
   • לחברה ולבעלי מניות בכורה לא תהא זכות המרת מניות הבכורה למניות רגילות של החברה.
   • לחברה ולבעלי מניות בכורה אין זכות לבצע פדיון מוקדם של מניות הבכורה.
  • יובהר כי לחברה לא תהא חובת חלוקת דיבידנד בכורה בשל מניות הבכורה. אולם כל עוד לא חולק דיבידנד הבכורה, תיצבר יתרת זכות בגובה דיבידנד הבכורה אשר לא חולק לטובת בעלי מניות הבכורה.
  • תשלום דיבידנד הבכורה יהא כפוף להוראות "סימן א' – חלוקה מותרת" לפרק השני שבחלק השביעי לחוק החברות, תשנ"ט—1999.
  • החברה תרשום בדוחותיה החשבונאיים את מניות הבכורה כחלק מהון החברה. בהתאם לכללי החשבונאות החברה לא תרשום הוצאות בגין מניות הבכורה או דיבידנד הבכורה.
 1. פרטי הבקשה

אופן ניכוי מס במקור וסיווג ההכנסה בגין מניות בכורה ודיבידנד בכורה.

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • מניות הבכורה יסווגו לצרכי מס כהון מניות.
  • דיבידנד בכורה המתקבל בשל מניות בכורה יסווג כהכנסה מדיבידנד בידי המקבל.
  • למען הסר ספק, חלוקת דיבידנד בכורה לא תותר כהוצאה לצורכי מס בחברה.
  • חברי הבורסה ינכו מס במקור מדיבידנד בכורה בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005.
  • במכירת מניות בכורה ינוכה מס במקור מרווח ההון בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 7901/17