החלטת מיסוי 8093/17 – מיסוי שוק ההון – עמלות המנוכות מתשלומי ריבית במערכת לתיווך באשראי – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 8093/17 – מיסוי שוק ההון – עמלות המנוכות מתשלומי ריבית במערכת לתיווך באשראי – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית הרולינג:

 1. העובדות
  • חברה פרטית תושבות ישראל, מפעילה מערכת לתיווך באשראי באמצעות אתר אינטרנט (P2P) (להלן: "מערכת לתיווך באשראי" או "המערכת") ונותנת שירותי סליקה וגבייה להלוואות אשר ניתנו באמצעות המערכת.
  • החברה פועלת בהתאם להוראות אשר נקבעו לגבי בעל "רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017, ובהתאם להסדר מיסוי כפי שפורסם בתמצית החלטת מיסוי 5769/15.
  • המערכת מאפשרת ליחידים ותאגידים אשר התאגדו בישראל להגיש בקשה מקוונת לקבלת הלוואה ממלווים יחידים או חברות (להלן: "הלווים", "ההלוואות" ו"המלווים").
  • ההלוואות נושאות ריבית שנתית קבועה מראש ואינן צמודות או תלויות בגורם בלתי וודאי (להלן: "הריבית"). הריבית נקבעת לכל הלוואה בנפרד בטרם קבלת ההלוואה, בהתאם לקריטריונים שונים כדוגמת דירוג האשראי של הלווה, משך זמן ההלוואה המבוקשת וכדומה.
  • החברה מנכה מס במקור מתשלומי ריבית, בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ניכוי מריבית").
  • שירותי הסליקה בגין ההלוואות והריבית מתבצעים על ידי המערכת באמצעות חשבון נאמנות לטובת המלווים, הרשומים כנהנים.
  • החברה גובה בגין שירותיה עמלות משני סוגים, כפי שפורט בהחלטת המיסוי (להלן: "העמלות").
  • העמלות נגבות מן הריבית המשולמת למלווים. ככל ולא ישולמו הכנסות ריבית לא תגבה כל עמלה.
 1. פרטי הבקשה

החברה מבקשת אישור לנכות מס במקור מהריבית נטו, קרי, מן הריבית לאחר ניכוי העמלות אשר נגבו בפועל (להלן: "הריבית נטו").

 1. הסדר ניכוי המס במקור

בכפוף לעבודות אשר הוצגו בסעיף 1 לעיל, אושר ההסדר כדלהלן:

 • ייראו בעמלות כהוצאות אשר הוצאו כולן לצורך ייצור הכנסות הריבית ולצורך כך בלבד. בהתאם לכך, מהכנסת ריבית יותרו בניכוי תשלומי העמלות.
 • החברה תנכה מס במקור, בהתאם לתקנות ניכוי מריבית, מסכום הריבית נטו.
 • יובהר כי ככל ויוטלו עמלות אשר אינן בייצור ההכנסה מריבית ולשם כך בלבד, עמלות אלו לא יותרו כהוצאה למלווים (כגון עמלות פתיחת תיק).
 • עוד יובהר, כי ככל והחברה תתבקש להנפיק למלווה אישור בהתאם לתקנה 16 לתקנות ניכוי מריבית, תפרט החברה באישור את סכום הריבית לה היה זכאי המלווה, סכום העמלות אשר נוכו, וסכום הריבית נטו שחויבה במס.
 • במסגרת ההסדר נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 8093/17