העלאת מס שבח מקרקעין בדלת האחורית

1.12.2011

 שינוי חקיקה מביא להעלאה משמעותית בחבות במס שבח לאוכלוסיות חלשות ולמעמד הביניים 

בסעיף שולי אשר הכניס משרד האוצר במסגרת החוק לשינוי נטל המס, אשר פורסם בעקבות דוח ועדת טרכטנברג ואושר בכנסת, דאג משרד האוצר להכניס שינוי חקיקה אשר מעלה משמעותית את החבות במס שבח מקרקעין לאוכלוסיות חלשות ולמעמד הביניים ולמעשה להשוואת חבות המס שלהם לזאת של נישומים בעלי הכנסה גובהה. העלאה אפקטיבית במס על אוכלוסיות אלו אינה מתיישבת עם הצהרות האוצר ועם הכרזותיה של ועדת טרכטנברד. 

 כיום, בעת מכירת נכס מקרקעין, אשר נרכש עד ליום 6 בנובמבר 2001, מחושבת החבות במס שבח על ידי חלוקה השבח לשתי תקופות (החלוקה הינה "ליניארית" על פי מספר הימים בכל אחת מן התקופות). על השבח אשר צמח מיום הרכישה ועד ליום 6 בנובמבר 2001 חלים שיעורי המס הרגילים אשר חלים על הכנסותיו הרגילות של הנישום ועל השבח הריאלי מאותו היום ועד ליום המכירה חל מס שולי אשר לא יעלה על 20%.

לפיכך, כיום מבוגרים ומועטי הכנסות אשר מכרו נכסי מקרקעין כאמור שילמו מס שבח על פי המדרגות הרגילות אשר חלו עליהם וכמובן לא שילמו מס על פי מדרגת המס הגבוהה ביותר.

אולם בהינף יד, ובלי משים, דאגה הכנסת להכניס סעיף קטנטן ומוסתר לחוק הסוציאליסטי (חוק טרגטנברג) אשר קובע כי נישומים ישלמו מס על השבח אשר נצמח עד ליום 6 בנובמבר 2001, אשר נובע ממכירת נכסי מקרקעין, לא את המס אשר מגיע על פי המדרגות הרגילות שלהם אלא "לפי מדרגת המס הגבוהה ביותר" (גם מדרגה זאת הועלתה בארבעה אחוזים). היינו, פתאום מעוטי יכולת ישלמו מס גבוה יותר ואף ישלמו מס על תקופה זאת כאילו היו נמנים על  עשירי הארץ. 

נציין כי לא מצאנו איזכור להעלאה זאת בדוח וועדת טרטנברג ולדעתנו תיקון זה הינו בניגוד לתכלית המוצהרת של החוק. 

כך למשל, אדם בגיל 65 אשר אין לו הכנסות נוספות ונבע לו שבח מקרקעין ריאלי עד ליום 6 בנובמבר 2001, בסכום של 100,000 ₪, היה חייב במס שבח מקרקעין בסך כ 12,000 ₪ בהתאם למדרגות המס הרגילות (בהתעלם מזיכויים אישיים).

לעומת זאת, לאחר אישור החוק, חבות המס בגין השבח הנ"ל תעמוד על 48 אלפי ₪ (בהתעלם מזיכויים אישיים) בדומה לאנשים אשר הכנסתם החודשית עולה על 40,000 ₪. היתכן, שסעיף זה נכלל דווקא בחוק אשר נועד לסייע לאוכלוסיות חלשות, ואשר בו עניי הארץ נפגעים יותר מעשירי הארץ. 

בדברי ההסבר לתיקון נאמר לעניין זה: " הואיל ובמקרים רבים משולמת המקדמה בגין השבח בשיעור נמוך בהתאם לסעיף 121, ובשלב חישוב ההכנסה החייבת עולה כי קיימות הכנסות נוספות ויש להוציא שומה מתוקנת גבוהה יותר ובכך נפגעת הוודאות של החייב. בהתאם למוצע, ישולם המס בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 (48% לפי התיקון המוצע) וככל שיווצר זיכוי בגין השבח הוא יוחזר בהתאם . . .

נציין לעניין זה, כי אומנם תשלום מס השבח הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה, אך בפועל במרבית המקרים האוכלוסיות החלשות ומעמד הביניים אינם נוהגים להגיש דוחות למס הכנסה, כך שבמרבית המקרים קיים תשלום עודף של מס שבח אשר נותר בקופת האוצר. 

כידוע, במסגרת החוק תוקן שיעור המס השולי המרבי בפקודת מס הכנסה מ- 44% ל- 48% (מס ייסף בשיעור 2% לא הוטל בסוף בשנת 2012), בנוסף תוקנו גם שיעור המס במדרגות הנמוכות מ- 29% ל- 30% וכן במקום 32% יחול מס בשיעור 33%, המדרגות הנמוכות – 10%, 14% ו- 21% נותרו ללא שינוי (מתייחס לשיעורי המס בשנת 2012 עובר לתיקון).

שינויים אלו יביאו לכך כי אף אלו אשר יטרחו ויגישו דוחות מס ויקבלו החזר מס שבח, עדיין בעקבות התיקון החבות במס שבח שלהם תגדל אם כי בהפרשים נמוכים.

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים

העלאת מס שבח