הפקדות מעסיק לפיצויי פיטורים על משכורות גבוהות החל משנת 2017

הפקדות מעסיק לפיצויי פיטורים על משכורות גבוהות החל משנת 2017

בעקבות תיקון 232 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון"), אשר בוצע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, בוצעו שינויים משמעותיים במיסוי הפקדות מעביד לרכיב פיצויי פיטורים לעובדים בעלי משכורות מעל 32,000 ש"ח בחודש. 

תשלומי מעביר אשר יחשבו להכנסת העובד במועד ההפקדה 

התיקון קובע כי סכומים אשר שילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה, בשל מרכיב הפיצויים, העולים על משכורת העובד ביום ההפקדה או 32,000 ש"ח, לפי הנמוך (להלן: "תקרת הפיצויים") יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד אשר בו שולמו לקופות הגמל. 

נקבע סייג כי לגבי הפקדות לקרן ותיקה, העולים על תקרת הפיצויים, יראו אותם כהכנסה של העובד, במועד שקיבל אותם. 

בנוסף נקבע באופן דומה כי סכומים אשר שילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות כאמור על חשבון השלמה לפיצויים בשל שנות המס הקודמות העולים על הסכום המתקבל מהכפלת תקרת הפיצויים בשנות העבודה אצל אותו מעביד, בניכוי סכומים צבורים החייבים במס אשר שולמו בידי כל מעבידיו של העובד, בעד שנות עבודה כאמור (להלן: "תקרת השלמה לפיצויים"), יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד אשר בו שולמו לקופות הגמל. 

סכום המס בהתאם לאמור לעיל יופחת משכר הנטו של העובד ולא מכספי ההפקדה לפיצויים. 

משיכת פיצויי הפיטורים מקופות הגמל אשר שולם עליהם מס במועד ההפקדה 

לאור החיוב במס של הפקדות לפיצויים מעבר לתקרה תוקן סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה בדבר פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות, ונקבע כי לגבי סכומים אשר ראו אותם כהכנסת עבודה במועד ההפקדה, אשר התקבלו כמענק פרישה יחולו ההוראות להלן:

  1. סכום הקרן יהא פטור ממס.
  2. על ריבית ורווחים אחרים אשר מקורם בסכומים אלה, אשר נמשכו מן הקופה, יוטל מס בשיעור 15% בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודת מס הכנסה.
  3. במשיכה של חלק מן הסכומים האמורים בידי העובד - יראו כאילו נמשכו גם ריבית ורווחים אחרים באופן יחסי לחלקם ביתרה הצבורה.
  4. סכומים כאמור אשר נתקבלו כמענק עקב מוות יהיו פטורים ממס לרבות הריבית וכל רווח אחר הנובעים מהם. 

בנוסף סכומי ההפקדה אשר חויבו במס, כהכנסת עבודה במועד ההפקדה כאמור לעיל, הוגדרו כ"תשלומים פטורים" לעניין סעיף 9א(א) לפקודת מס הכנסה בדבר פטור לקצבה - מאפשר, בתנאים מסוימים, פטור ממס מקצבה אשר נובעת מסכומים אלו והרווחים מהם. 

נקבע כי אם מעסיק מושך את הסכומים האמורים וריבית ורווחים אחרים אשר מקורם בסכומים אלה, יחויב המעסיק במס כהכנסה וינוכה מהם סכום לפי שיעור המס השולי המרבי לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה.

סכום אשר נוכה כאמור יישאר במרכיב הפיצויים בקופת הגמל של העובד, יראו בו כסכום אשר הופקד על ידי העובד במועד אשר בו נמשכו הסכומים בידי המעביד. יראו בסכום זה כמס אשר נוכה במקור לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, על ידי הקופה, מן הכספים אשר שולמו על ידי המעביד (בעניין פיצוי זה לא הובא בחשבון מס נוסף). 

קביעת רצף קצבה כברירת מחדל 

נקבע כי יראו עובד שפרש והסכומים אשר עומדים לזכותו במרכיב הפיצויים, בכל קופות הגמל לקצבה, בשל עבודתו אצל אותו מעסיק אינם עולים על 360,000 ש"ח או על תקרת הפיצויים לכל שנת עבודה, לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה, אלא אם כן הודיע אחרת. 

מומלץ במקרים הרלוונטיים לקבל ייעוץ מקצועי מ- מומחה מס.