הפרשה לקרן השתלמות 2020

 הפקדות לקרן השתלמות בשנת המס 2020

 הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם ריכוז הוראות בעניין קרן השתלמות, לגבי שנת המס 2020.

  

 1. שיעורי ההפרשות

        בשנת המס  2020 יותרו בניכוי הפרשות כאמור להלן לקרן השתלמות:

        (א)    שכיר "בעל שליטה"

              הפרשת החברה בגובה של 4.5% מן המשכורת אשר אינה עולה על  188,544 ש"ח (ניכוי מירבי של  15,712 ש"ח לחודש).

ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה בשיעור של 1.5% היינו, על מנת להנות מן ההטבה המקסימאלית בשנת המס 2020 יש צורך בהפרשה בשיעור של 6% (4.5% חלק המעביד ו- 1.5% חלק העובד) ממשכורת אשר אינה עולה על  188,544 ש"ח (הפרשה מירבית - 11,313 ש"ח וניכוי מירבי של - 8,484 ש"ח).

יובהר כי הפרשות המעביד מעבר לשיעור של 4.5% ועד לשיעור של 7.5% מן המשכורת אשר אינה עולה על 188,544 ש"ח - אומנם לא תותר כהוצאה בידי המעביד אך לא תיחשב כהכנסה בידי בעל השליטה (מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה כאמור לעיל). הפרשה בשיעור העולה על 7.5% תחשב כהכנסת עבודה של בעל השליטה בעת ההפרשה כאמור בסעיף (3ה) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (בדומה לכל שכיר אשר אינו בעל שליטה).

        (ב)     שכיר "רגיל" (אינו בעל שליטה)

              הפרשות מעביד עבור עובדים שכירים רגילים, אשר אינם בעלי שליטה, אשר אינן בגדר הכנסת עבודה, יותרו בניכוי כדלקמן:

              7.5%  מן המשכורת אשר אינה עולה על  188,544 ש"ח ו- 2.5% תשלום מקביל של העובד.

              (אצל עובדי הוראה: 8.4% ו- 2.8% בהתאמה).

              עמדת רשות המסים בישראל הינה כי תקרת המשכורת הקובעת הינה בגין הכנסתו הכוללת של העובד ממשכורת, ולא בגין כל עבודה בנפרד, אם הוא עובד במספר מקומות עבודה (ידווח בטופס 134

              במסגרת דוח המס לשנת 2020).

        (ג)      עצמאי וחבר קיבוץ

                   4.5% מן ההכנסה מעסק או משלח יד אשר אינה עולה על 265,000 ש"ח בשנת 2020 (ניכוי מירבי של 11,925 ש"ח בשנת 2020).

בעקבות תיקון 231 לפקודת מס הכנסה החל משנת המס 2017 כבר לא מותנה הניכוי כהוצאה בתשלום נוסף של העצמאי ושל הקיבוץ בשיעור של 2.5%  כפי שהיה עד לשנת המס 2016.

 1. תקרה להפרשות לעצמאי אשר הינו גם שכיר

            קיימת מגבלה על התשלומים לקרן השתלמות לעצמאי אשר יש לו גם הכנסה ממשכורת אשר בגינה מפריש מעבידו סכומים לקרן השתלמות.

          הסכומים אשר יותרו לניכוי לעצמאי כאמור בגין תשלומיו לקרן השתלמות כעצמאי יקבעו בהתאם להכנסותיו כעצמאי [עד לתקרת ההכנסה הקובעת הקבועה בסעיף 17 (5א') לפקודת מס הכנסה -

          265,000 ₪ בשנת 2020] בהפחתת המשכורת אשר בגינה הפריש לו מעבידו כספים לקרן השתלמות בשנת המס.  

          (ראה סעיף 2 (5) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל"ב-1972).

 1. צבירת ותק

על פי סעיף 9(16א) לפקודה, משיכת כספים מקרן השתלמות (קרן והפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים אשר מקורם בהפקדה המוטבת - ראה סעיף 4 להלן) פטורה ממס לאחר פטירה, ובחיי בעל החשבון - לאחר חלוף 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן (לגבי עובד אשר הגיע לגיל פרישה - לאחר חלוף 3 שנים). לגבי סכומים אשר שימשו את העובד לצורך השתלמותו - אם חלפו 3 שנים מן המועד של התשלום הראשון.

לענין זה, כתחילת התשלום לקרן ההשתלמות, יכול להיחשב סוף החודש אשר לגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס אשר בה שולם. היינו, ניתן להפקיד לראשונה בקרן ההשתלמות עד 31 בדצמבר וליהנות מוותק של תחילת השנה. 

 1. מיסוי ריבית ורווחים אחרים בעת המשיכה מקרן השתלמות 

            עקרונית, ריבית ורווחים אחרים (להבדיל מהקרן והפרשי ההצמדה) המתקבלים בעת פדיון של קרן השתלמות, חייבים במס בשיעור 25% (עד 31.12.05 15% ועד 31 בדצמבר 2011 - 20%).

            ואולם, על פי סעיף 9(16א) לפקודה יחול פטור ממס במקרים להלן:          

             לגבי משיכת סכומים מקרן השתלמות של שכירים

 • יחול פטור מלא על התשואה הנובעת מן ההפקדות בקרן השתלמות עד המועד הקובע (31 בדצמבר 2002).
 • כמו כן, ינתן פטור בגין משיכת כל הקרן (הפקדת עובד + מעביד כולל קרן אשר חויבה במס במועד ההפקדה) וכן בגין ריבית ורווחים אחרים אשר מקורם בהפקדה מוטבת (לגבי הפקדות החל מיום 1 בינואר 2003):

"הפקדה מוטבת" - כל אחד מאלה:

(1)       סכום אשר שילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור אשר אין רואים אותו, בהתאם  לסעיף 3(ה) לפקודה, כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן;

  (2)        סכום אשר שילם העובד אשר הינו אחד מאלה:

               (א)      סכום אשר אינו עולה על שליש מן הסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף 3(ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור;

               (ב)       סכום בשיעור אשר אינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד;

               (ג)        סכום בשיעור אחר אשר נקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי אשר אושר על פי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לפני 12 ביוני 2002.

לגבי משיכת תשלומים מקרן השתלמות לעצמאים ולחברי קיבוץ

 • יחול פטור מלא בגין התשואה הנובעת מן ההפקדות בקרן ההשתלמות לעצמאיים עד ליום 30 בנובמבר 2002 (לחברי קיבוץ עד ליום 31 בדצמבר 2002).
 • בגין הפקדות אשר בוצעו החל מיום 1 בדצמבר 2002 (חברי קיבוץ החל מיום 1 בינואר 2003) יוענק פטור ממס בגין ריבית ורווחים אחרים אשר מקורם בהפקדה המוטבת (סכום של 18,600 ש"ח לשנה בשנת 2020).
 1. סדר הקדימויות של משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התשע"א-2011 (להלן:"התקנות") קובעות את סדר הקדימויות של משיכת הכספים מכל אחד ממרכיבי חשבון קרן ההשתלמות (הן תשלומי המעביד והן תשלומי העובד), במקרה של משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות.

"המועד הקובע" – 31 בדצמבר 2002 ובקרן לעצמאים 30 בנובמבר 2002. 

"תשלומי ההפקדה המוטבת" – תשלומים אשר שולמו החל מן המועד הקובע ואילך שהם תשלומי ההפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף 9(16א)(ג) לפקודה (תשלומי המעביד והעובד באחוזים הנקובים בסעיפים הנ"ל מסכום חודשי של עד 18,240 ₪), או בסעיף 9(16ב) לפקודת מס הכנסה (לגבי קרן השתלמות לעצמאים).

סדר המשיכות (ברירת המחדל) יהא כדלקמן:

 1. מחלק מרכיב החשבון של התשלומים החייבים (תשלומים אשר שולמו לקרן ההשתלמות מן המועד הקובע ואילך שאינם תשלומי ההפקדה המוטבת). התשואה על מרכיב זה חייבת במס.
 2. מחלק מרכיב החשבון של תשלומים עד למועד הקבוע. התשואה על מרכיב זה פטורה ממס.
 3. מחלק מרכיב החשבון של תשלומי ההפקדה המוטבת. התשואה על מרכיב זה פטורה ממס.

המשמעות: התקנות מאפשרות למי שהפקיד בקרן השתלמות מעבר לסף הפטור (סכומים אשר אינם נחשבים להפקדה מוטבת), למשוך רק את הכספים הנ"ל אשר התשואה בגינם חייבת במס ולהשאיר בקרן את הכספים אשר התשואה בגינם פטורה ממס.

התקנות מאפשרות לעמית לבחור על פי בקשתו גם בסדר משיכה שונה. סדר הקדימויות החדש מבטל את סדר הקדימויות הקודם אשר נקבע בסעיף 41יג(ב)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.