תמצית הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון לעניין מפעל טכנולוגי מועדף

תמצית הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון לעניין מפעל טכנולוגי מועדף

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, בוצע תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 (להלן: "החוק").

מטרת התיקון להתאים את החוק לתעשייה עתירת ידע, על מנת לעודד חברות מתאימות להתבסס ולהרחיב את פעילותן בישראל, באמצעות מחקר ופיתוח, לקבוע תמריץ לעידוד פעילות חדשה בישראל ולהעלות את רמת הפריון והחדשנות.

הגדרות:

מפעל טכנולוגי מועדף - מפעל אשר התקיימו בו בכל שנת המס, כל התנאים להלן:

 1. עמידה באחד מן התנאים להלן:

 

 • תנאי ראשון (יש לקיים את ‎(א) ואת ‎(ב) במצטבר)
  • (א)  ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים (להלן: "מו"פ") של המפעל, בשלוש השנים אשר קדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה, או עלו על 75 מליון ש"ח בשנה, ואם המפעל הוקם בשנים אלו - לגבי הוצאות המו"פ שלו בתקופה אשר ממועד הקמתו.
  • (ב)  בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מן התנאים להלן:
 • 20% או יותר מעובדי החברה הינם עובדי מו"פ או שהחברה מעסיקה לפחות 200 עובדי מו"פ.
 • קרן הון סיכום השקיעה בחברה 8 מליון ש"ח לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה לאחר מועד השקעה זאת.
 • מחזור הכנסות החברה בשנת המס ובשלוש שנות המס שקדמו לה היה 10 מליון ש"ח או יותר, וכן הכנסותיה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס עלו ב- 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס אשר קדמה להן.
 • החברה העסיקה בשנת המס ובשלוש שנות המס אשר קדמו לה 50 עובדים לפחות, וכן מספר העובדים בשלוש השנים הקודמות לשנת המס גדל ב- 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן. 
 • תנאי שני - קבלת אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

אישור על עמידה בתנאים אשר קבע המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם מנכ"ל משרד האוצר ובאישור שר האוצר, המעידים על היותו מפעל מקדם חדשנות, בשים לב, בין השאר, למפעלי תעשייה אשר מוצריהם מיוצרים בטכנולוגיות מתקדמות תוך שימוש בנכס לא מוחשי מוטב כהגדרתו בחוק. 

 1. הכנסות מתחת ל- 10 מיליארד ש"ח

סך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה אשר עמה נמנית החברה בעלת המפעל היה נמוך מ- 10 מיליארד שקלים חדשים. 

 1. המפעל היה מפעל בר תחרות כהגדרתו בסעיף 18א (ג)(1) או (2)[i] 

מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד - מפעל טכנולוגי מועדף אשר סך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה שעמה נמנית החברה היה 10 מיליארד שקלים חדשים או יותר.

נכס לא מוחשי מוטב - כל אחד מאלה:

 1. זכות לפי חוק הפטנטים.
 2. תוכנת מחשב המוגנת לפי חוק זכויות יוצרים.
 3. זכות לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים.
 4. זכויות לפי חוקים אחרים אשר יקבע שר האוצר בצו.
 5. זכויות לפי חוקי מדינות חוץ בעניינים האמורים בפסקאות לעיל.
 6. ידע אשר פוחת בישראל בידי מפעל טכנולוגי ואשר אושר על ידי הרשות לחדשנות טכנולוגית ככשיר לתכנית מו"פ ועניין ידע בתחום האנרגיה המתחדשת נדרש את אישור המדען הראשי.

הכנסה טכנולוגית - הכנסה של מפעל טכנולוגי אשר הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל מנכס לא מוחשי מוטב אשר בבעלות מלאה או חלקית של המפעל, או שהמפעל הינו בעל זכות שימוש בו, לרבות כל אחת מאלה:

 1. הכנסה ממתן זכות לשימוש בנכס הלא מוחשי.
 2. הכנסה משירות המבוסס על תוכנה.
 3. הכנסה ממוצר אשר בייצורו עשה המפעל שימוש בנכס הלא מוחשי המוטב.
 4. הכנסה ממוצר נלווה או תומך לתוכנת מחשב או למוצר כאמור בפסקה 3 לעיל, ובלבד שהמוצר היה קשור במישרין לנכס הלא מוחשי המוטב ומתקיימים לגבי התנאים שנקבעו.
 5. הכנסה משירות נלווה למתן זכות שימוש, לשירות או למוצר כאמור לעיל.
 6. הכנסה ממכירת שירותי מו"פ אשר אינה עולה על 15% מן ההכנסות של המפעל.
 7. הכנסות מסוגים נוספים אשר קבע שר האוצר, העומדים באמות מידה בין-לאומיות לעניין משטר המס. 

הכנסה טכנולוגית מועדפת - חלק ההכנסה הטכנולוגית הנובע ממחקר ופיתוח בישראל, והכול בהתאם לתקנות אשר יקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, העומדות באמות מידה בין-לאומיות לעניין משטר המס. 

הטבות המס אשר נקבעו במסגרת התיקון

הכנסות רגילות

 1. על הכנסה טכנולוגית מועדפת של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף, יוטל מס חברות בשיעור 12% ובאזור פיתוח א' - 7.5%.
 2. על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד, יוטל מס חברות בשיעור של 6%. 

רווח הון ממכירת נכס לא מוחשי מוטב

 1. שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף במכירה כאמור לחברה קשורה תושבת חוץ יהא 12%, ובלבד שהנכס נרכש מחברה תושבת חוץ במחיר של 200 מיליון ש"ח לפחות.
 2. שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד במכירה כאמור לחברה קשורה תושבת חוץ יהא 6%, ובלבד שהמפעל הינו הבעלים הראשון של הנכס או המפעל רכש את הנכס מחברה תושבת חוץ. 

חלוקת דיבידנד

 1. על רווחים הזכאים להטבות המס כמפורט לעיל, בניכוי המס החל, אשר מחולקים כדיבידנד יחול מס בשיעור 20%.
 2. על רווחים כאמור בסעיף 1 לעיל, אשר מחולקים כדיבידנד לחבר בני אדם אשר הינו תושב חוץ יחול מס בשיעור של 4%, אם התקיימו כל התנאים להלן:
  • 90% או יותר ממניות החברה מוחזקים במישרין בידי חבר בני אדם תושב חוץ, אחד או יותר, הוחזקו המניות בעקיפין באמצעות חברה אחרת, יוטל מס בשיעור 4% אם הדיבידנד מהחברה האחרת חולק לחבר בני אדם תושב חוץ בתוך שנה מן המועד אשר בו קיבלה החברה האחרת את הדיבידנד.
  • הרווחים נוצרו לאחר שחבר בני האדם רכש את המניות המקנות את הזכות לדיבידנד, לעניין זה יחושבו הרווחים אשר נוצרו בשנת המס לאחר מועד רכישת המניות לפי היחס שבין התקופה אשר בה החזיק במניות באותה שנת מס לבין שנת המס המלאה.
  • שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לעניין סעיף 1, חזקות לעניין תושבותו של חבר בני אדם שהינו חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה. 

פורמט הדפסה

[i] מפעל בר תחרות:

(1)      לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 - בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג - בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה: 

 (א)    עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב)     הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג)      25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות; מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת.

 (2)     לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר - מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" - מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי שבבעלות חברה בבעלות ממשלתית מלאה שמתקיימות בו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1); המפעל התעשייתי האחר ימציא למפעל התעשייתי המוכר לו רכיב אישור על כך שמתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; השרים רשאים לקבוע את פרטיו של האישור, מועד המצאתו ואופן המצאתו.