גילוי מרצון 2018 על ידי רו"ח

נוהל גילוי מרצון 2018 – הוראת שעה

 

 • א. כללי

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים אשר עברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים מטה (להלן: "הנוהל").

נוהל זה חל על עבירות המס המפורטות בנספח א' לנוהל.

הנוהל פורסם על ידי רשות המסים ביום 12 בדצמבר 2017 ועודכן ביום 13 בדצמבר 2017.

 

 1. הגילוי מרצון יהא כן ומלא ויעשה בתום לב.
 2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי רשות המסים. בסעיף זה "חקירה ובדיקה" – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות אשר בשליטתם.
 3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות אשר בשליטתם ותיקי שותף.
 4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות אשר בשליטתם על ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
 5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקרים להלן: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בית-דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.

 

 • ג. דרך פעולה בהליך גילוי מרצון
 1. בקשה לגילוי מרצון תוגש אל סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה (להלן: "הגורם המוסמך").
 2. הגילוי יהא כן ויכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, ובין היתר, שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה אשר הושמטה ואומדן המס לתשלום, (במקרה בו ההכנסה שהושמטה הינה תשואה על השקעה, יצוין גם סכום ההשקעה). לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים כגון: צו ירושה, דפי יתרות ותנועה של חשבונות בנק וכו'.
 3. לבקשה יצורף נספח ב' (טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון) , המצ"ב לנוהל זה, כשהוא מלא וחתם על ידי המבקש.
 4. כל בקשה תיחתם על ידי המבקש, במידה והמבקש מיוצג יצורף גם ייפוי כוח.
 5. הבקשות לגילוי מרצון תוגשנה לגורם המוסמך אך ורק באמצעות דוא"ל שכתובתה giluymerazon@taxes.gov.il.
 6. מצא הגורם המוסמך שאין לאשר את הבקשה, יודיע על כך למבקש.
 7. מצא הגורם המוסמך שהבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יודיע למבקש שבקשתו מאושרת בכפוף לתשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי. לאחר אישור הבקשה יפנה הגורם המוסמך את הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה) אשר יקבע את סכום המס לתשלום.
 8. הגורם האזרחי והמבקש יחתמו על הסכם שומה מתאים.
 9. המבקש ישלם את המס במועד שייקבע על ידי הגורם האזרחי. תשלום המס בסעיף זה – תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על פי קביעת הגורם האזרחי ובמועד שייקבע על ידו.
 10. המבקש ישתף פעולה באופן כן ומלא עם כל גורם רלבנטי ברשות המסים בכל עניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון.
 11. שולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי במועד שנקבע, לא יינקט כנגד המבקש הליך פלילי בעניין הבקשה לגילוי מרצון שאושרה כאמור בסעיף לעיל.

 

 • ד. בקשה אנונימית לגילוי מרצון

המבקש להגיש בקשה לגילוי מרצון, רשאי להגיש בקשה אנונימית.

על הבקשה האנונימית יחולו כל הוראות נוהל גילוי מרצון וההוראות להלן:

 1. הבקשה האנונימית תוגש לגורם המוסמך.
 2. הבקשה לגילוי תכלול את כל המידע והמסמכים הפורטים לעיל למעט שם המבקש.
 3. לבקשה יצורף נספח ג', המצ"ב לנוהל זה, כשהוא מלא וחתום על ידי בא כוח המבקש.
 4. הגורם המוסמך יפנה את הבקשה האנונימית לגורם האזרחי הרלבנטי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה) על מנת לברר את חבות המס הנובעת ממנה.
 5. בתוך 180 ימים ממועד קבלת הבקשה על ידי הגורם האזרחי, יחתום בא כוח המבקש על טיוטת הסכם שומה המתייחס להכנסות וחבות המס בקשר לגילוי מרצון בלבד.
 6. במועד החתימה על טיוטת הסכם השומה כאמור לעיל, יגלה ב"כ המבקש את שמו ות.ז. של המבקש להמשך הבדיקה והטיפול בבקשה.
 7. מצא הגורם האזרחי שיש להאריך את פרק הזמן לטיפול בבקשה מעבר ל- 180 יום כאמור לעיל, ישלח הודעה לפונה עם העתק לגורם המוסמך ובלבד שלא תוארך תקופת הטיפול כאמור מעבר ל- 90 ימים נוספים.
 8. לא נמסר שמו של המבקש כאמור לעיל במועד שנקבע, תידחה הבקשה.
 9. כל הוראות נוהל גילוי מרצון, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות במסלול האנונימי.
 10. המסלול האנונימי יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.18.

 

 • ה. "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון

כאשר סך ההון שארנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪ בשנות הדיווח, ניתן להגיש את הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר כדלהלן:

 1. הבקשה תוגש לגורם המוסמך, בצירוף לדוחות השנתיים ו/או דוחות אחרים רלבנטיים שהם מתוקנים לתקופת הגילוי, כמפורט בנספח ד' המצורף לנוהל זה.
 2. מצא הגורם המוסמך כי הבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יאשר את הבקשה, לאחר בחינתה, ויעבירה לגורם האזרחי הרלבנטי אשר יקלוט את הבקשה והדוחות, יתקצר אותן ויוציא שובר תשלום לפונה על סכום המס הנובע מהבקשה.
 3. שילם הפונה את סכום המס הנובע מן הבקשה תוך 15 ימים מיום מסירת הודעת התשלום, לא יפתח כנגדו הליך פלילי לגבי המידע שמסר בבקשה וסכום המס ששילם במסגרת הליך זה.
 4. במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות למעט בקשות אשר עומדות בתנאי "מסלול מקוצר" והוגשו אנונימית ובהחלטת מנהל המשרד האזורי המטפל בבקשה בשל עמידתה ביתר התנאים כאמור לעיל להעבירה לטיפול המקוצר על כל המשתמע מכך וכמובן תוך ידוע הנישום וחשיפת שמו טרם העברתו למסלול זה.
 5. כל הוראות נוהל גילוי מרצון, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות במסלול המקוצר.

 

 • ו. קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים

מובהר בזאת כי ניתן יהיה, במסגרת הנוהל, לקזז הפסדים ולתבוע זיכויים אשר נובעים מן הגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, המדווחים בגילוי מרצון ורק בשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי מרצון. הקיזוז ו/או תביעת הזיכויים יעשו בהתאם לסעיפים 28, 29, 92 וסעיפי פרק י' חלק שלישי לפקודה, לפי העניין. הפסדים וזיכויים אשר לא נוצלו בשנות השומה עליהן דווח בגילוי מרצון – לא יותרו בקיזוז ו/או לניהול בשנים שלאחר מכן.

בנוסף, לא יתאפשר לקזז הפסדים/לתבוע זיכויים עליהם הוצהר כבר בדוחות שהוגשו קודם לבקשה לגילוי מרצון כנגד רווחים או הכנסות שעליהם הוצהר בגילוי מרצון

 

 • ז. סייגים לחסינות מפני הליך פלילי
 1. אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.
 2. הנוהל לא יחול על הכנסות אשר מקורן בפעילות לא חוקית.
 3. החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע אשר נמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון ובקשר אליו.
 4. החסינות מהליכים פליליים על פי נוהל זה תחול אך ורק על העבירות על פי החוקים המפורטים בנספח א' המצ"ב לנוהל.
 5. גילוי מרצון על פי נוהל זה לא יחול על עבירות המוגדרות כעבירות מנהליות על פי חוק העבירות המנהליות תשמ"ו-1985.
 6. הופרו סעיפים 1, 7, או 15 לנוהל או שלא שולם המס בהתאם להסכם השומה – לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי.
 7. לא אושרה הבקשה על ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה.
 8. נוהל זה מחליף כל נוהל או הוראות ביצוע קודמות לעניין גילוי מרצון.

 

 • ח. תחילה
 1. נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.19, למעט פרק ד' (גילוי מרצון אנונימי) אשר יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.18.

 

חשוב להקפיד על הכללים המפורטים בנוהל ולשים לב לסייגים לקבלת החסינות הפלילית.

מומלץ להסתייע במומחה לגילוי מרצון (בד"כ רו"ח מומחה או עו"ד מומחה) בכל הקשור לטיפול בהליך גילוי מרצון מול רשות המסים.

 

נספח א' – עבירות על פי החוקים המפורטים להלן:

 1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.
 2. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.
 3. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
 4. חוק מס קנייה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952.
 5. פקודת המכס (נוסח חדש).
 6. חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריך), התש"ט-1949.
 7. חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, כשעבירת המקור הינה עבירה עפ"י אחד מהחוקים המפורטים בסעיפים 1-7 לנספח זה.
 8. כל הוראה לעניין מס בחוק או על פיו, המתייחסת לאחד או יותר מן החיקוקים המנויים בפסקאות 1 עד 7 לעיל.

 

נספח ב' – טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון

 1. שם המבקש/ת: _______________________
 2. מס' זהות/ח.פ.: _______________________
 3. פירוט העובדות נשוא הבקשה: ___________________________________________________

שנות מס/מקור הכנסה

סה"כ לשנת המס/תקופת דיווח

חבות קרן המס בבקשה

 1. סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה ______________________________
 2. סכום העבירה המצטבר (הכנסות, הון, הוצאות שנדרשו שלא כדין וכיו"ב) ____________________
 3. תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון הוא: מס הכנסה/מע"מ/מיסוי מקרקעין/מכס.
 4. האם הוגשה בעברה בקשה לגילוי מרצון: □ כן □ לא (אם כן, יש לצרף את הבקשה הקודמת)
 5. האם ההון בבקשה מקורו: במישרין מעיסוק ביהלומים/בעקיפין מעיסוק ביהלומים/אינו קשור ליהלומים.
 6. האם עיסוקו של מגיש הבקשה הוא יהלומן: □ כן □ לא
 7. יש לסמן ולמלא בהתאם אחת משלוש האפשרויות הבאות

□ אני מצהיר כי יש לי תיק ברשות המסים המתנהל בפקיד שומה _______________.

□ אני מצהיר כי היה לי בעבר תיק מסוג ______ שהתנהל בפקיד שומה _________________.

□ אני מצהיר כי אין לי ולא היה לי תיק ברשות המסים ולפי מקום מגוריי אני שייך לתחום השיפוט של פקיד שומה _____________.

 

 

הנני מצהיר בזאת כי הכספים האמורים אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.

כמו כן הנני מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים.

 

שם המבקש: ________________   חתימת המבקש: ______________         תאריך: ____________

 

 

 

נספח ג' – טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון אנונימי

 1. שם בא כוח המבקש: _______________________
 2. פרטי בא כוח המבקש: _______________________
 3. כינוי המבקש: ________________________________________________ (לדוג' – מר X)
 4. יש לסמן ולמלא בהתאם אחת משלוש האפשרויות הבאות:

□ אני מצהיר כי יש לי תיק ברשות המסים המתנהל בפקיד שומה _______________.

□ אני מצהיר כי היה לי בעבר תיק מסוג ______ שהתנהל בפקיד שומה _________________.

□ אני מצהיר כי אין לי ולא היה לי תיק ברשות המסים ולפי מקום מגוריי אני שייך לתחום השיפוט של פקיד שומה _____________

 1. האם ההון בבקשה מקורו: במישרין מעיסוק ביהלומים/בעקיפין מעיסוק ביהלומים/אינו קשור ליהלומים.
 2. האם עיסוקו של מגיש הבקשה הוא יהלומן: □ כן □ לא
 3. סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה ________________________
 4. סכום העבירה המצטבר (הכנסות, הון, הוצאות שנדרשו שלא כדין וכיו"ב) ____________________
 5. תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון הוא: מס הכנסה/מע"מ/מיסוי מקרקעין, מכס.
 6. פירוט העובדות נושא הבקשה: __________________________________________________

שנות מס/מקור הכנסה

סה"כ לשנת המס/תקופת דיווח

חבות קרן המס בבקשה

 1. האם הוגשה בעברה בקשה לגילוי מרצון: □ כן □ לא (במידה שכן, יש לצרף את הבקשה הקודמת).

 

 

הנני מצהיר בזאת כי הכספים האמורים אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.

כמו כן הנני מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים.

 

 

שם המבקש: ________________   חתימת המבקש: ______________         תאריך: ____________

 

 

נספח ד' – טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון – "מסלול מקוצר"

 1. שם המבקש/ת: _______________________
 2. מס' זהות/ח.פ.: _______________________
 3. יש לסמן ולמלא בהתאם אחת משלוש האפשרויות הבאות

□ אני מצהיר כי יש לי תיק ברשות המסים המתנהל בפקיד שומה _______________.

□ אני מצהיר כי היה לי בעבר תיק מסוג ______ שהתנהל בפקיד שומה _________________.

□ אני מצהיר כי אין לי ולא היה לי תיק ברשות המסים ולפי מקום מגוריי אני שייך לתחום השיפוט של פקיד שומה _____________.

 1. האם ההון בבקשה מקורו: במישרין מעיסוק ביהלומים/בעקיפין מעיסוק ביהלומים/אינו קשור ליהלומים.
 2. האם עיסוקו של מגיש הבקשה הוא יהלומן: □ כן □ לא
 3. שנות המס בהן הוצעה העברה: _________________________
 4. לבקשה זו מצורפים דוחות מתקנים לשנות המס: ____________________________
 5. סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה: __________________________
 6. סכום העבירה המצטבר (הכנסות, הון, הוצאות שנדרשו שלא כדין וכיו"ב) _________________
 7. תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון הוא: מס הכנסה/מע"מ/מיסוי מקרקעין/מכס.
 8. פירוט העובדות נושא הבקשה: ________________________________________________
 9. האם הוגשה בעברה בקשה לגילוי מרצון: □ כן □ לא (במידה שכן, יש לצרף את הבקשה הקודמת).

 

הנני מצהיר בזאת כי הכספים האמורים אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.

כמו כן הנני מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים.

 

שם המבקש: ________________   חתימת המבקש: ______________         תאריך: ____________

 

ראה גם הוראת ביצוע מס הכנסה 5/2018 - גילוי מרצון - הוראות לפעולה , עדכון הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון בדבר חתימת רו"ח או עו"ד

 

לחץ כאן לנוהל גילוי מרצון 2017