מס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות 

מס בשל ריבוי דירות הינו שנתי והוא ישלום בגין כל דירה אשר הייתה בבעלות הנישום בכל שנת המס, למעט 2 דירות מגורים בהתאם לבחירתו של הנישום. 

מס ריבוי דירות הינו בשיעור 1% מהסכום הקובע (בהתאם לנוסחה שנקבע בחוק) אך לא יותר מסך של 18,000 ש"ח בשל כל דירה חייבת. 

חייב במס על פי החוק הינו יחיד אשר הינו בעלים של מספר דירות מגורים אשר שיעור הבעלות שלו בהן הינו 249% או יותר. 

באתר האינטרנט של רשות המסים תהא מערכת ממוחשבת המאפשרת לחשב את סכום מס ריבוי דירות (מחשבון לחישוב הסכום הקובע וסכום המס לדירה , מחשבון לבדיקת זכאות לפטור / חיוב חלקי), אשר עשוי לחול לגבי דירת מגורים, בהתאם לפרטים אשר יוזנו בה. 

החוק מגדיר בעלות לעניין דירת מגורים - מי שיש לו זכות במקרקעין בדירת מגורים ולגבי דירת מגורים באזור (כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין) ובלבד שהינו אזרח ישראל. 

ראה הנחיות רשות המסים ליישום חוק מס ריבוי דירות

כמו כן, החוק קובע חזקות חלוטות לעניין הבעלות כדלהלן:

 • יראו כדירת מגורים בבעלותו של יחיד גם דירת מגורים אשר הינה בבעלותו של איגוד מעטים, אם יש ליחיד, באמצעות זכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין, חלק בבעלות בדירה, בהתאם לזכויותיו באיגוד.
 • על אף האמור בכל דין ובכל הסכם (כולל הסכם ממון), יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים, כבעלים אחד והחבות על פי חוק מיסוי ריבוי דירות תהא על היחיד ובן זוגו יחד ולחוד. 

איגוד מעטים לעניין זה - איגוד שאין לציבור עניין ממשי בו, שחמישה בני אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניינו, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשהם, ביחד, מחזיקים ברוב הזכויות באיגוד, לעניין זה, יחשבו לאדם אחד אדם וקרובו, אדם ובא כוחו, וכן שותפים בשותפות רשומה לפי פקודת השותפויות. 

דירת מגורים - דירה או חלק ממנה, אשר בנייתה הושלמה, הנמצאת בישראל או באזור כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, והיא מיועדת למגורים לפי טיבה או לפי התכנית החלה עליה לפי חוק התכנון והבניה או משמשת למגורים. 

כאשר יש שינוי בבעלות בדירות מגורים במהלך שנת המס - תשלום המס יהא באופן יחסי על פי מספר הימים בכל תקופת בעלות. 

כאשר נישום מחזיק חלק בדירה - חבות המס תהא באופן יחסי ותחושב בהתאם לחבות המס בשל אותה הדירה כפול שיעור הבעלות של הנישום באותה הדירה. 

הסכום הקבוע - העלאת 10 בחזקת המעריך[i].  

טופס 7201 - הצהרה על ריבוי דירות שנת 2017

הקלות ופטור ממס 

סכום דירות ההשקעה - סיכום הסכום הקובע המיוחס לכל הדירות אשר בבעלות הנישום, למעט הדירה אשר הסכום הקובע לגביה הוא הגבוה ביותר. 

כאשר סכום דירות ההשקעה נמוך מ- 1,150,000 ש"ח הנישום יהא פטור ממס ריבוי דירות. 

כאשר סכום דירות ההשקעה הינו בין 1,150,000 ש"ח ל- 1,400,000 ש"ח - אזי הסכום הקובע אשר עליו ישלם הנישום מס יהא החלק היחסי כפול הסכום המתואם (פטור חלקי ממס). 

לעניין זה:

הסכום המתואם - ההפרש בין סכום דירות ההשקעה ל- 1,150,000 ש"ח כאשר ההפרש מוכפל ב- 5.6.

החלק היחסי - הסכום הקובע לגבי הדירה החייבת לחלק בסכום דירות ההשקעה.

 ראה גם שאלות ותשובות מס ריבוי דירות אשר פורסמו על ידי רשות המסים

מכירת דירה עד 1 באוקטובר 2017 - חייב במס אשר ביצע מכירה כאמור יהא פטור מחלק יחסי מהמס השנתי על דירה חייבת שיבחר בה (לאו דווקא בגין הדירה הנמכרת), באופן יחסי, בתנאי שהמכירה אינה לקרוב.

כמו כן, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תנאים וסכומים למתן מענק לחייב במס אשר מכר דירת מגורים למי שאנו קרובו (תקנות ההתייעלות הכלכלית (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז-2017)

טופס 7202 - מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות - בקשה לקבל פטור ממס ריבוי דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל

להלן רשימת דירות אשר לא יובאו בחשבון לעניין הטלת מס ריבוי דירות: 

 • דירת מגורים בבעלותם של עמותה לפי חוק העמותות, התש"ם-1980, הקדש ציבורי לפי חוק הנאמנות, התשל"ט-1979, או חברה לתועלת הציבור לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999;
 • דירת מגורים שבעלה זכאי להטבות בשלה על פי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, בשנות המס אשר בהן זכאי להטבות כאמור;
 • דירת מגורים אשר הינה דירה בבניין להשכרה, כמשמעותה בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007, אשר חברה בעלת בעניין להשכרה כהגדרתה בחוק האמור, מקבלת הטבות מכוח אותו חוק בשל הבניין שבו נמצאת הדירה;
 • דירת מגורים אשר משמשת להשכרה לטווח ארוך על פי מכרז שפרסמה המדינה או החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה;
 • דירת מגורים המושכרת למגורים בשכירות אשר חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972, חל עליה;
 • דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה;
 • דירת מגורים המוחכרת לתקופה אשר בשלה יש לחוכר זכות במקרקעין בדירת המגורים, לא תימנה כדירתו של המחכיר;
 • דירת מגורים אשר פוצלה בהתאם לכל דין, תיחשב כדירת מגורים אחת;
 • מספר דירות מגורים אשר חוברו לדירה אחת, ייחשבו כדירת מגורים אחת;
 • דירת מגורים אשר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה;
 • דירת מגורים אשר התקבלה בירושה, ובלבד שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש – לא תימנה כדירת מגורים בשנה הראשונה כאמור;
 • דירת מגורים של מי שהינו יתום משני הוריו אשר טרם מלאו לו 18 שנים.

 [i] מעריך - 4.421 בהפחתת 2.2% ערך פריפריאליות בערך חברתי-כלכלי, בתוספת הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:

 1. 7% ממקדם שטח הדירה (לוגריתם לפי בסיס 10 של שטח הדירה).
 2. 8% מהערך החברתי-כלכל - ערך המדד החברתי-כלכלי של אזור דירת המגורים לפי המדד החברתי-כלכלי.
 3. 8% מהערך הפריפריאליות - ערך מדד הפריפריאליות של אזור דירת המגורים, לפי מדד הפריפריאליות.
 4. 8% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך המדד החברתי-כלכלי בחזקת 2.
 5. 2% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך מדד הפריפריאליות בחזקת 2.

שטח הדירה - שטח הנכס שעל בסיסו נעשה החיוב בארנונה של השנה אשר קדמה לשנת המס או שטח הדירה שמופיע באישור זכויות או היתר הבנייה, לפי בחירת הנישום

לחץ כאן לחוק מס ריבוי דירות

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים