מענק לחייב במס ריבוי דירות שימכור דירת מגורים עד 1 באוקטובר 2017

מענק לחייב במס ריבוי דירות שימכור דירה  

בעקבות חוק מס ריבוי דירות, אשר נכנס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק"), עשה שר האוצר שימוש בסמכות אשר הוענקה בחוק והתקין את תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו- 2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות").  

תנאים בסיסיים לזכאות לקבלת המענק 

 1. המוכר היה חייב במס ריבוי דירות, מיום תחילתו של החוק עד מועד מכירת הדירה.
 2. מכירת דירת המגורים דווחה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין וכן, המוכר הגיש דיווח על דירות המגורים אשר בבעלותו לגבי שנת המס 2017, במועד ההצהרה על מכירת הדירה או לפני כן.
 3. המוכר הגיש יחד עם ההצהרה על מכירת דירת המגורים, את המסמכים להלן:
 1. המוכר חייב במס שבח בגין מכירת דירת המגורים.
 2. המכירה של דירת המגורים אינה אחת מאלה:
 • מכירה לקרוב כאמור בסעיף 148(ד) לחוק.
 • מכירה אשר נעשתה ללא תמורה.
 • מכירה אשר חל לגביה סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (העברה למלאי).
 1. דירת המגורים נמכרה ליחיד תושב ישראל אשר הינו משפר דיור או שאין לו דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין.
 2. המוכר לא רכש דירת מגורים כהגדרה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין מיום 16 בדצמבר 2016 עד מועד קבלת המענק. 

מגבלות לעניין הזכאות למענק

 1. הזכאות למענק מותנת בכך שהמוכר לא רכש דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין בתקופה אשר ממועד קבלת המענק עד ליום 31 בדצמבר 2020, לעניין זה:
 • רכש המוכר דירה לאחר יום 1 באוקטובר 2017 אשר בגינה שילם מס רכישה כדירה יחידה - יראו כאילו לא רכש את הדירה.
 • על אף האמור בכל דין ובכל הסכם, יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים כרוכש אחד.
 1. לא יינתן מענק למוכר אחד בעד יותר מ- 3 דירות מגורים.  

הגדרות

מוכר - חייב במס אשר מכר דירת מגורים בתקופה מיום 1 בינואר 2017 עד ליום 1 באוקטובר 2017.

 משפר דיור - רוכש אשר לו דירה יחידה והצהיר בדיווח על רכישת הדירה כי בכוונתו למכור את אותה הדירה בתוך התקופה הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

 דירה יחידה - כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין.  

גובה המענק

 1. לגבי מוכר אשר הינו חייב במס שלא חל עליו הפטור ממס ריבוי דירות הקבוע בסעיף 117(ב)(4) לחוק - המענק הינו בגובה מס השבח אשר הוא חייב בו בגין מכירת דירת המגורים עד לסכום של 85,000 ש"ח.
 2. לגבי מוכר אשר הינו חייב במס אשר חל עליו הפטור ממס ריבוי דירות הקבוע בסעיף 117(ב)(4) לחוק - מחצית מסכום מס השבח אשר הוא חייב בו בגין מכירת דירת המגורים עד לסכום של 15,000 ש"ח. 

 אופן תשלום המענק

 1. אם שולם מס השבח - תבוצע העברה בנקאית תוך 21 יום מן המועד אשר בו התקיימו כל התנאים המפורטים לעיל.
 2. אם לא שולם מס השבח - רשאי המוכר לבקש שיראו את סכום המענק בשל אותה מכירה כתשלום על חשבון מס השבח שהוא חייב.  

החזר המענק

מוכר אשר שולם לו מענק ואשר רכש דירת מגורים בניגוד למגבלה האמורה לעיל, ישיב את המענק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לרשות המסים, בתוך 30 יום ממועד רכישת הדירה או חלק ממנה. 

[i]  דירת מגורים - כל אחת מאלה:

 1. דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה.
 2. זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים