נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל (הוראת שעה) – הבהרה בנושא קיזוז הפסדים מחו"ל

נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל (הוראת שעה) – הבהרה בנושא קיזוז הפסדים מחו"ל

בהמשך לנוהל שבנדון מיום 15.11.2011, להארכת המועד מיום 26/6/2012 ולמכתב ההבהרות מיום 27/8/2012, להלן הבהרה בנושא קיזוז הפסדים מחו"ל במסגרת נוהל הגילוי מרצון, כדלקמן:

בין יתר הסוגיות שעלו במשרדי השומה, עלתה שאלת קיזוז הפסדים שנוצרו בחו"ל מאותו הון שאליו מתייחס הליך הגילוי מרצון.

כידוע, סעיף 29(5) לפקודת מס הכנסה מאפשר קיזוז הפסדים פירותיים מחו"ל בתנאי שהוגש דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד כאמור בסעיפים 131 ו- 132 לפקודה. באופן דומה, הפסדי הון מועברים משנה לשנה על פי סעיף 92(ב) לפקודה בתנאי שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד כאמור בסעיפים 131 ו-132 לפקודה. מטרת הוראות אלו היא לאפשר לפקיד השומה לבדוק באופן שוטף את ההפסדים הנתבעים, לרבות ההפסדים שנוצרו בחו"ל.

יחד עם זאת, על רקע הרצון במסגרת הוראת שעה זו לעודד את הגילוי מרצון ביחס לרכוש ולהכנסות שהופקו בחו"ל ולסיים בהצלחה את הטיפול בבקשות לגילוי רצון, לרבות הבקשות האנונימיות, מחד, אך תוך מניעת "יבוא הפסדים" מחו"ל, קיזוזם כנגד ההכנסות המדווחות בישראל ושחיקת בסיס המס המדווח בישראל, מאידך, ניתן לאפשר קיזוז הפסדים מחו"ל שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, הנובעים מההון בחו"ל עליו הוצהר בהליך זה וביחס לשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי בלבד ובהתאם לשיטת הקיזוז הקבועה בסעיפים 29 ו- 92 לפקודה.

כך לדוגמא: הוגשה בקשה לגילוי מרצון המתייחסת לשנים 2005-2007. במסגרת הבקשה דווח על הפסד הון ממכירת נייר ערך מחו"ל בשנת 2005. על פי ההסדר, הפסד הון זה יוכל להתקזז כנגד רווח הון מנייר ערך שנצמח בשנת 2006 ויתרתו כנגד רווח הון מנייר ערך שנצמח בשנת 2007 ובלבד שרווחי הון אלו נכללו במסגרת הליך הגילוי מרצון. לא יתאפשר קיזוז הפסדי ההון כנגד רווחי הון עתידיים לשנים מאוחרות יותר שלא במסגרת הגילוי מרצון וגם לא כנגד רווח הון שהופק בישראל או בחו"ל ועליו דווח בשעתו כדין במסגרת הדוחות השנתיים שהוגשו.

בנוסף וכחלק מהסדר זה, לא יתאפשר לקזז הפסדים פירותיים והפסדי הון עליהם הוצהר בדוחות של הנישומים כדין כנגד רווחים פירותיים ורווחי הון שהופקו בחו"ל ושעליהם הוצהר גילוי מרצון זה.

לחץ כאן למסמך המלא