סמכות לראות ברווחי חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו פילוג רווחים - דיבידנד כפוי

סמכות לראות ברווחי חברת מעטים[i] שלא חולקו כאילו חולקו (פילוג רווחים) - דיבידנד כפוי

בעקבות תיקון 235 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון"), אשר בוצע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, תוקן סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (להלן: ("הפקודה") בדבר סמכות המנהל, בתנאים מסוימים, לנהוג ברווחים של חברת מעטים אשר לא חולקו כאילו חולקו בתור דיבידנד. 

המנהל יכול להוראות, בכפוף לתנאים המפורטים להלן, לנהוג בחלק של עד 50% מרווחי החברה לשנת מס, לאחר שהופחת מהם סכום דיבידנד אשר חילקה החברה מרווחי אותה שנת מס, כאילו חולקו בתור דיבידנד. 

תנאים מקדמיים מצטברים להפעלת סמכות המנהל:

  1. לא חולקו רווחים בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחי החברה בשנת מס פלונית.
  2. עברו 5 שנים מתום אותה שנת מס.
  3. רווחי החברה הנצברים עולים על 5 מליון ש"ח.
  4. יש בידי החברה לחלק את רווחיה או חלק מהם מבלי להזיק לקיומו או פיתוחו של עסקה.
  5. תוצאת אי החלוקה הינה הימנעות ממס או הפחתת מס.
  6. המנהל התייעץ עם ועדה ציבורית שתוקם.
  7. ניתנה לחברה הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה.
  8. לאחר הוראת החלוקה, בהתאם לסעיף, לא יפחתו רווחיה הנצברים של החברה לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל מ- 3 מיליון ש"ח. 

לעניין זה נקבעו ההגדרות להלן: 

רווחים נצברים - כלל ההכנסה החייבת של החברה, בתוספת ההכנסות הפטורות ממס, לרבות שבח כמשמעותו בסעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר נצברו מיום התאגדותה ועד תום שנת המס הפלונית, בניכוי המס החל עליה ובניכוי דיבידנד שהיא חילקה עד תום שנת המס הפלונית, ובלבד שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות בתוספת רווחים שהוונו. 

רווחיה לשנת מס פלונית - רווחים נצברים לתום שנת המס הפלונית בניכוי רווחים נצברים לתום שנת המס שקדמה לה ובתוספת דיבידנד שחולק בשנת המס הפלונית. 

הוראות מעבר 

בהתאם להוראות המעבר התיקון יחול מיום 1 בינואר 2017 על רווחי החברה, לרבות רווחים אשר נצברו עד יום זה, ורשאי המנהל להוראות על חלוקה כאמור לעיל גם לגבי שנות מס אשר קדמו ליום תחילת החוק, ובלבד שחלפו לגביהן 5 שנים.

דהינו, למעשה מדובר בתחולה רטרואקטיבית. 

מומלץ לתכנן ו"לצבוע" חלוקות דיבידנד גם לאור האמור לעיל. 

 

ראה חוזר מס הכנסה 20/2018 בדבר דיבידנד כפוי

 

[i] חברת מעטים - חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור עניין ממשי בה.

"חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר", לענין זה - חברה שחמישה בני-אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניניה של החברה, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשהם, ביחד, מחזיקים או זכאים לרכוש, רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של החברה, או רובו של הון המניות שהוצא, או אותו חלק ממנו שהיה מזכה, במקרה של חלוקת כל הכנסת החברה בין החברים, לקבל את רובו של הסכום המתחלק.

"בת-חברה", לענין זה - חברה שמניות שלה, המייצגות לא פחות משמונים אחוז של הון מניותיה, הן בידיהן או בשליטתן של חברה או חברות שאין הוראות פרק זה חלות עליהן.

כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד -

(1)  אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה - בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;

(2)  אדם ובא כוחו;

(3)  שותפים בשותפות.