פנסיה חובה ועידוד חסכון לעצמאים

פנסיה חובה ועידוד חסכון לעצמאים 

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, בוצעו תיקונים לעניין חיסכון וסיוע לעצמאים, אשר להלן עיקרם: 

חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה

עצמאי יפקיד לקופה כאמור בשנת המס בשיעורים להלן:

  1. עד מחצית השכר הממוצע במשק – 4.45%.
  2. על הכנסתו שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק (נכון להיום השכר הממוצע במשק הינו בשנת 2018-  9,802 )– 12.55%.
  3. לגבי עצמאי אשר הינו גם שכיר – ינוכה מתשלומים כאמור סכומים אשר הופקדו בעבורו כשכיר. 

להלן עצמאים אשר נקבע כי אינם חייבים בהפקדה 

  1. טרם מלאו לו 21 שנים בתום שנת המס.
  2. הגיע לגיל פרישה מוקדמת בתום שנת המס.
  3. טרם חלפו 6 חודשים מן המועד אשר בו נרשם לראשונה כעוסק לעניין חוק מס ערך מוסף, בתום שנת המס.
  4. מלאו לו 55 שנים ביום 1 בינואר 2017. 

את ההפקדה יש לבצע עד לתום שנת המס אשר בגינה מבוצעת ההפקדה. חלק מסכום ההפקדה מיוחס למרכיב חסכון למצב אבטלה.

כמו כן, המרכז לגביית קנסות הוסמך לאכוף את חובת ההפקדה וכן נקבעו סנקציות לעצמאי אשר לא יפקיד כנדרש. 

תיקון משלים לחוק הביטוח הלאומי

על מנת להקל על עצמאים בעלי הכנסות נמוכות תוקן חוק הביטוח הלאומי לעניין שיעור דמי הביטוח לעצמאים כדלהלן:

  1. על חלק ההכנסה אשר אינו עולה על 60% מן השכר הממוצע במשק שיעור דמי הביטוח הלאומי הופחת ל- 2.87%.
  2. על חלק ההכנסה אשר עולה על 60% מן השכר הממוצע במשק הועלה שיעור דמי הביטוח הלאומי ל- 12.83% (שיעורים אלו אינם כוללים את דמי ביטוח בריאות אשר לא שונו). 

תיקון משלים בפקודת מס הכנסה לעידוד החיסכון

נקבע הגדלה של הטבת המס לעצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% ובלבד שלא ניצלו את הטבת המס בגין רכישת ביטוח מועדף לאובדן כושר עבודה בהתאם לסעיף 32(14)(ב).

כמו כן, נקבע הטבה לגבי הפקדה לקרן השתלמות, אשר על פיה, עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו, בכפוף לתקרות, ללא חובה להפקיד 2.5% נוספים לקרן ההשתלמות אשר בגין לא תתקבל הטבת מס, כפי שהיה עד התיקון.

 

לחץ כאן לחיסכון וסיוע לעצמאית