שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה - הלוואות לצדדים קשורים - לשנת 2018

שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה - הלוואות לצדדים קשורים - לשנת 2018 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם את שיעורי הריבית המעודכנים לשנת המס 2018, כפי שפורסמו על ידי רשות המסים. 

 1. סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה 

הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") קובעות כי אדם אשר מימש זכות לרכישת נכס או שירות במחיר נמוך ממחיר השוק, או שקיבל הלוואה בלא ריבית או בריבית בשיעור נמוך מן השיעור אשר קבע לעניין זה שר האוצר בתקנות, יראו את ההפרש כהכנסה בידיו, כדלהלן: 

 • בזכות או בהלוואה אשר ניתנו לעובד ממעבידו – כהכנסת עבודה.
 • בזכות או בהלוואה אשר קיבל אדם ממי שהינו מספק לו שירותים – כהכנסה מעסק או משלח יד, אלא אם כן הוכח שניתנו ללא קשר עם השירותים אשר סיפק.
 • בזכות או בהלוואה אשר קיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה בשליטתו – כהכנסה על פי סעיף 2(4) לפקודה. בעניין זה, במסגרת תיקון מספר 185 לפקודה, נקבע בין היתר, כי הוראות פסקה זאת לא יחולו על הלוואה אשר קיבל בעל שליטה שהוא חבר בני אדם אשר אינו חברה משפחתית או חברה שקופה. 

          שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור ואת דרך חישובו. 

          תקנות מס הכנסה בדבר קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה 

בתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה, נקבע מנגנון לעדכון שנתי של שיעור הריבית, בהתאם לשיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים אשר מפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 5 לחוק הסדר הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993, אשר פורסם לאחרונה בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת מס קודמת. 

ביום 27 בדצמבר 2017 פורסם שיעור הריבית המעודכן ונקבע כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2018 יעמוד על - 3.48%.  

כחריג, נקבע בתקנה 2(ב) לתקנות, כי לגבי הלוואה אשר ניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופת הזקיפה אינו עולה על 7,680 ₪. 

 1. סעיף 3 (י) לפקודת מס הכנסה 

הוראות סעיף 3(י) לפקודה קובעות כי אדם אשר נתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה מן השיעור אשר קבע לעניין זה שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4)  לפקודה בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה; לעניין זה: 

          "ריבית" – לרבות הפרשי הצמדה; 

          "הלוואה" – לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה:

 • חוב של לקוחות או חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים;
 • הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה לשם מטרתו הציבורית;
 • הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה;
 • הלוואה אשר אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, אשר נתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק;
 • שטרי הון ואגרות חוב אשר הנפיק חבר בני אדם אחר, בתנאים הקבועים בפסקה (5) שבהגדרה "נכסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה עד 5 במרס 2008, אשר היו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום 31 בדצמבר 2007, או אשר היו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה במועד החל בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 עד יום 5 במרס 2008, אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;
 • הלוואה אשר נתן אדם עד יום 31 בדצמבר 2007 אשר נרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה אשר לגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא יחולו בקביעתה; 

תקנות מס הכנסה בדבר קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה 

שיעור ריבית זה מתעדכן מידי שנת מס ויעמוד על 75% משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד, הניתן על ידי הבנקים, כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת המס הקודמת. על פי התקנות שר האוצר פרסם ברשומות ביום 27 בדצמבר 2018 את שיעור הריבית המעודכן וקבע כי שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה יעמוד על 2.61% לשנת המס 2018.  

לגבי הלוואות במטבע חוץ – לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת 3%.