מיסוי הכנסות חברות ארנק

מיסוי הכנסות חברות ארנק

בעקבות תיקון 235 לפקודת מס הכנסה, אשר בוצע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, בוצעו שינויים מהותיים במיסוי הכנסות חברות ארנק.

להלן יפורטו השינויים לגבי ההכנסות השוטפות של חברות הארנק:

הכנסה חייבת של חברת מעטים[i] (להלן: "החברה") הנובעת מפעילות של יחיד אשר הינו בעל מניות מהותי[ii] בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד כמפורט להלן: 

  1. נושא משרה[iii] והענקת שירותי ניהול

הכנסות החברה נובעות מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר (כולל צד קשור לאותו חבר בני אדם) כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או החברה היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם.

סייג - הוראה זאת לא תחול על יחיד אשר הינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר. 

  1. הכנסות עבודה

הכנסות החברה נובעות מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר (כולל צד קשור לאותו אדם) ופעילות זאת הינה מסוג הפעולות אשר נעשות בידי עובד עבור מעסיקו.

סייג לעניין "אדם אחר" - למעט מי שהיחיד הינו בעל מניות מהותי בו, במישרין או בעקיפין, או שותף בו. 

  • לעניין זה יראו פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, על אף כל דין או הסכם, אם מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של החברה בשנת המס, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, הוא בשירות אשר ניתן על ידי היחיד או קרובו[iv], לרבות עובדי החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה קשורה, לאדם או לקרובו[v], במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים, ובלבד שבתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות אשר נעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות (תובא בחשבון גם תקופה אשר לפני יום תחילתו של התיקון לחוק). [לדעתנו החזקה הנ"ל מתייחסת רק אל הלקוח אשר אשר ההכנסה כאמור ממנו מגיע ל- 70% או יותר]

לעניין זה:

הכנסות מיוחדות - הכנסות מרווח הון, תמורה ממכירת מקרקעין או דיבידנד.

רווחים מיוחדים - רווח הון, שבח מקרקעין או רווח מדיבידנד. 

  • סייג לעניין שותף - על אף האמור לעיל - לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחר. 
  • סייג מועסקים בחברה - הוראות סעיף זה לא יחולו על חברה המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר. לעניין זה
  • הועסק אדם לא יותר מארבע שעות ביום - ייחשב לחצי מועסק, ואם הועסק אדם חלק מן השנה - ייחשב לחלק ממועסק ביחס תקופת עבודתו לשנה שלמה.
  • אדם וקרובו[vi] ייחשבו למועסק אחד. 

מקדמות - נקבע כי לעניין מקדמות של יחיד כאמור לעיל, תצורף ההכנסה הנ"ל אל מחזור ההכנסות המהווה בסיס לסכום אשר על פיו מחושבות מקדמות מס הכנסה. 

בנוסף נקבע כי ניתן לגבות את המס ואת מקדמות המס, בהתאם להוראות הנ"ל, הן מהחברה והן מהיחיד. 

ראה גם: מיסוי משיכת כספים או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי

          חוזר מס הכנסה 10/2017 - סעיף 62א לפקודת מס הכנסה - מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

[i]     חברת מעטים - חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור עניין ממשי בה.

"חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר", לענין זה - חברה שחמישה בני-אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניניה של החברה, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשהם, ביחד, מחזיקים או זכאים לרכוש, רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של החברה, או רובו של הון המניות שהוצא, או אותו חלק ממנו שהיה מזכה, במקרה של חלוקת כל הכנסת החברה בין החברים, לקבל את רובו של הסכום המתחלק.

"בת-חברה", לענין זה - חברה שמניות שלה, המייצגות לא פחות משמונים אחוז של הון מניותיה, הן בידיהן או בשליטתן של חברה או חברות שאין הוראות פרק זה חלות עליהן.

כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד -

(1)  אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה - בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;

(2)  אדם ובא כוחו;

(3)  שותפים בשותפות. 

[ii]    "בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם

"יחד עם אחר" - יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין

"אמצעי שליטה", בחבר-בני-אדם - כל אחת מאלה:

(1) הזכות לרווחים;

(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר;

(3) זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר;

(4) הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;

(5) הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו;

והכל, בין שהיא מכח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות; 

[iii] נושא משרה הוגדר אחד מאלה, לפי העניין:

  1. בחברה - נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות.
  2. בעמותה - נושא משרה כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות.
  3. בחבר בני אדם אחר - אדם הממלא תפקיד מקביל לאלה המנויים בפסקאות (1) ו- (2), ובלבד שלא יראו שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות. 

[iv]   אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה - (1) בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;

(2)  אדם ובא כוחו;

(3)  שותפים בשותפות. 

[v]        "קרוב" - כל אחד מאלה:

(1)      בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(2)      צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

(3)      חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" - במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

(4)      נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה; 

[vi]       "קרוב" - כל אחד מאלה:

(1)      בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(2)      צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

מומלץ לבחון את הטיפול במקרים הרלוונטיים באמצעות מומחה מס.