פקודת מס הכנסה

מס הכנסה מוטל מכוח הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961